Nawigacja
Czesław Przybytek: Z Wiarą , BĄDŹ bez......czyli w zgodzie BĄDŹ nie, z WOSM-em ?
Konstytucja i prawa
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego

KONSTYTUCJA
ARTYKUŁ II

Zasady 1. Ruch Skautowy opiera się na następujących zasadach:
- SŁUŻBA BOGU
Stosowanie się do zasad duchowych, lojalności wobec religii, która je wyraża oraz przyjęcie obowiązków stąd wynikających;


Constitution and by-laws of the
World Organization of the Scout Movement

CONSTITUTION
ARTICLE II

Principles
1. The Scout Movement is based on the following principles:
- Duty to God
Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion that expresses them and acceptance of the duties resulting therefrom;Uchwała XXXIII Zjazdu ZHP w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP

1. XXXIII Zjazd ZHP przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP, stanowiące załącznik do uchwały, jako opis najważniejszych dla nas wartości oraz postaw kształtowanych w ich duchu.
2. Podstawy wychowawcze ZHP stanowią integralną część Strategii rozwoju ZHP do roku 2009.
3. XXXIII Zjazd ZHP zaleca kadrze Związku kierowanie się treścią Podstaw wychowawczych ZHP w codziennej pracy wychowawczej.
(.......)

PODSTAWY WYCHOWAWCZE ZHP
(.....)
Zasady harcerskiego wychowania
Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet, jeżeli inni od niego nie wymagają . Harcerska służba rozumiana jest jako:

- służba Bogu - wynikająca z w i a r y, b ą d ź osobistego stosunku do duchowych wartości życia - takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja,

- służba Polsce - wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii,

- służba sobie i innym - wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody.
Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.

_________________________________________________________________________

Zamiana słowa "religia" na "wiara" oraz dziwnie zastosowane słówko "bądź" wyklucza zgodność naszych Podstaw Wychowawczych z Fundamentalnymi Zasadami Ruchu Skautowego.

Czy o to właśnie chodziło autorom, i czy nam o to chodzi ?

hm. Czesław Przybytek HR


P.S.
Pisząc to, w pierwszej chwili, wydawało mi się że mogła to być także zwykła pomyłka wynikająca z ówczesnego "zamętu zjazdowego".
Ale po przeczytaniu załącznika do niższej wymienionej uchwały GK ZHP mam coraz mniej złudzeń.

Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 222/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie projektu poprawek w Podstawach wychowawczych ZHP wnoszonego
na XXXVI Zjazd ZHP

Projekt zmian w „Podstawach wychowawczych ZHP” opracowany na zbiórce delegatów w dn. 12 września 2009


PC

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

9
19kldh dnia października 14 2012 15:36:28

Z obowiązku kronikarskiego wypada napisać iż z ostatecznego tekstu uchwały zjazdu, usunięto słowa "wiary, bądź".


http://dokumenty....aczych.doc


Ale na wielu oficjalnych stronach ZHP nadal one "straszą", wprowadzając w błąd.

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.