Nawigacja
Katarzyna Marszałek: Przyczynek do próby opracowania spisu organizacji harcerskich

Katarzyna Marszałek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

https://orcid.org/0000-0003-3969-8453

marszalek@ukw.edu.pl

 

Przyczynek do próby opracowania spisu organizacji harcerskich i skautowych w latach 1909-1988, na ziemiach polskich i terytorium Polski, na podstawie wybranych publikacji

Słowa kluczowe

organizacje harcerskie, organizacje skautowe, harcerstwo, skauting, 1909 -1988, Polska, ziemie polskie

Streszczenie

Artykuł jest przyczynkiem do próby stworzenia spisu organizacji harcerskich i skautowych w latach 1909 -1988, opracowany na podstawie dostępnych materiałów źródłowych oraz publikacji naukowych, z zastosowaniem schematu badań historycznych. W poszczególnych wyodrębnionych okresach odnaleziono następującą liczbę organizacji harcerskich i skautowych: 1909 -1939: 66 organizacji, 1939-1945: dziewięć organizacji, 1945-1988: 202 organizacje.

 Contribution to the attempt to compile a list of "harcerskie" - scout and scout organizations in the years 1909-1988, in Polish partitioned territory and Polish State territory, on the basis of selected publicationsKeywords

Keywords
scout organization [harcerskie], scout organizations, scouting [harcerskie], scouting, 1909-1988, Poland, Polish lands 

Sumary

The article is a contribution to an attempt to create a list of "harcerskie" - scout and scout organizations in the years 1909-1988, compiled on the basis of available source materials and scientific publications, using a historical research scheme. In the individual periods identified, the following number of scout [harcerskie] and scout organizations was found: 1909-1939: 66 organizations, 1939-1945: nine organizations, 1945-1988: 202 organizations.

 • Informacja o źródłach finansowania tekstu, jeśli takie były, brak.

Przyczynek to próby spisu organizacji harcerskich i skautowych w latach 1909-1988, na ziemiach polskich i terytorium Polski, na podstawie wybranych publikacji

            W poniższych rozważaniach zaprezentuję szacunkową liczbę organizacji harcerskich i skautowych w Polsce i na ziemiach polskich, w latach 1909-1988. Zastosowałam schemat badań historycznych opracowany przez Krzysztofa Rubachę[1]. Spis organizacji harcerskich i skautowych w latach 1909-1988, opracowałam na podstawie dostępnych materiałów źródłowych oraz publikacji naukowych.

                      Stawiam tezę, że w przyjętym okresie, można wyróżnić pięć okresów działalności zrzeszeń młodzieżowych: 1. na ziemiach polskich w okresie rozbiorów; 2. w II Rzeczypospolitej; 3. podczas II wojny światowej; 4. w Polsce Ludowej; 5. od 1989 roku. Analiza dotyczy czterech pierwszych okresów. Dane prezentowane poniżej na pewno są niepełne. Duża część materiałów źródłowych została zniszczona w czasie działań wojennych, ale również późniejsza sytuacja polityczno-społeczna w Polsce (uczestnicy i świadkowie zrzeszeń ze względu na bezpieczeństwo własne i bliskich często zatajali swoją przynależność do danych organizacji), zapewne uniemożliwiły uniemożliwiają nadal pełne poznanie charakteru, specyfiki, liczby zrzeszeń. Przejdę do zaprezentowania poszczególnych wykazów, w poszczególnych okresach.

W latach 1909-1939 odnalazłam 66 organizacji[2].

Wykaz nr 1 organizacji harcerskich i skautowych w latach 1909-1939[3]

 1. Akiba/ Związek Młodzieży Hebrajskiej „Akiba”/ Agudat ha-Noar ha-Iwri „Akiba”
 2. Betar, Stowarzyszenie im. Trumpeldora w Polsce/„Brit Trumpeldor”/„Bejtar”/ Związk Skautowy im. kapitana Josefa Trumpeldora/ Związek im. kpt. Trumpeldora, Żydowski Związek Skautowy
 3. Armia Polska
 4. Bne(j) Akiwa. Organizacja Młodzieży Religijno-Skautowej „Bnej Akiwa”
 5. Haszomer Heleumi (Strażnik Narodowy)
 6. Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
 7. Drużyny im. Berka Joselewicza/ Drużyny Harcerskie im. Berka Joselewicza/ Drużyny Harcerskie im. płka Berka Joselewicza
 8. Drużyny harcerskie w Poznaniu
 9. Drużyny Skautek/ Komenda Skautowa Drużyn Żeńskich/Związek Skautek Polskich/ Stowarzyszenie Skautek Polskich

10.  Drużyny skautowe Towarzystwa Tomasza Zana

11.  Inspektorat Harcerski Okręgu Górnego Śląska

12.  Junactwo

13.  Gordonia, Histadrut ha-Noar ha-Amamit he-Chalucit „Gordonia”/ Ludowy Chalucowy Związek Młodzieży „Gordonia”

14.  Ha-Szomer ha-Cair „Młody Strażnik”[4]/Haszmoer Hacair Młody Skaut

15.  Ha-Noar ha-Cijoni

16.  Ha-Szomer ha-Dati, Pobożny Strażnik

17.  Ha-Noar Ha-Iwri, Młodzież Hebrajska

18.  Harcerz Polski

19.  Hashomer Hatzair

20.  Haszomer Heleumi/ Ha-Szomer He-Leumi

21.  He-Chaluc-Pionier

22.  Kaszëbsczé Skaùcë, Bracélstwò Kaszëbsczich Skaùtów

23.  Komisja Skautowa

24.  Komenda Harcerska Księstwa Cieszyńskiego

25.  Komenda Skautowa

26.  Krąg Instruktorów im. Mieczysława Bema (KIMB)

27.  Łódzki Związek Harcerzy

28.  Naczelna Komenda Drużyn Junackich

29.  Naczelna Komenda Skautowa

30.  Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię i Mazury

31.  Naczelna Komenda ZHP

32.  Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie

33.  Naczelnictwo Drużyn Pomorza, Ziemi Warmińskiej, Mazur i Gdańska

34.  Naczelnictwo Żeńskich Drużyn Skautowych

35.  Noar-Syjoni, Zjednoczenie Młodzieży Syjonistycznej „Ha-Noar ha-Cij(j)oni”

36.  Oddziały Wywiadowcze Polskich Drużyn Strzeleckich

37.  Okrąg Młodzieży Skautowej Zagłębia Dąbrowskiego/ Młodzież Skautowa Zagłębia Dąbrowskiego

38.  Organizacja Drużyn Harcerskich im. Tadeusza Kościuszki przy Stowarzyszeniu „Harcerz Polski”

39.  Organizacja Harcerska Polski Ludowej

40.  Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

41.  Organizacja Wojskowa im. Waleriana Łukasińskiego

42.  „Piastun”

43.  Polska Organizacja Harcerska

44.  Polska Organizacja Skautowa

45.  Polskie Drużyny Strzeleckie

46.  Sekcja Harcerska Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu

47.  Skautowa Komenda Dzielnicowa

48.  Skauting przy Towarzystwie Tomasza Zana

49.  Stowarzyszenie Skaut Polski

50.  Towarzystwo Skautów Opolskich

51.  Ukrajinskij Płastowyj Uład „Płast”/ Płast

52.  Wolne Drużyny Skautowe im. Berka Joselewicza

53.  Wolne Harcerstwo

54.  Wolny Strzelec/Czerwoni Skauci

55.  Wydział Rad Drużynowych

56.  Zarząd Główny Żeńskich Drużyn/Skautowych/ Naczelna Komenda Skautowa

57.  Zjednoczona Młodzież Niepodległościowa Skautingu i Polskiego Harcerstwa

58.  Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa/Naczelna Komenda Skautowa

59.  Związek Harcerstwa Polskiego

60.  Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej (ZAMZ)

61.  Związek Skautek Polskich

62.  Związkowa Komenda Skautowa na Rusi/ Naczelne Kierownictwo Harcerskie dla Rusi i Rosji

63.  Związkowe Naczelnictwo Skautowe

64.  Zrzeszenie Wolnego Harcerstwa

65.  Żydowski Związek Skautowy im. kpt. Józefa Trumpeldora. Betar/ Związek Skautowy im. kpt. Józefa Trumpeldora „BETAR”

66.  Żydowski Związek Skautowy Haszachar

 

Podczas II wojny światowej (1939-1945) dziewięć[5] organizacji.

Wykaz nr 2 organizacji harcerskich i skautowych w latach 1939-1945

 1. Akiba/ Związek Młodzieży Hebrajskiej „Akiba”/ Agudat ha-Noar ha-Iwri „Akiba”
 2. Gordonia, Histadrut ha-Noar ha-Amamit he-Chalucit „Gordonia”/ Ludowy Chalucowy Związek Młodzieży „Gordonia”
 3. Ha-Szomer ha-Cair „Młody Strażnik” /Haszmoer Hacair Młody Skaut
 4. Harcerstwo Polskie/ Hufce Polskie/ Harcerstwo Narodowe/ Harcerstwo Katolickie/ Szare Szeregi Narodowe/ Szeregi Narodowe/ Błękitne Harcerstwo
 5. Noar-Syjoni, Zjednoczenie Młodzieży Syjonistycznej „Ha-Noar ha-Cij(j)oni”
 6. Pogotowie Harcerek/Organizacja Harcerek/ Związek Koniczyn/ Bądź Gotów
 7. Szare Szeregi
 8. Tajny Hufiec Harcerzy
 9. Wigry

 

W latach 1945-1988 uwzględniłam organizacje działające legalnie[6] (w wykazie zostały pogrubione) było ich osiem, z czego siedem zostało zdelegalizowanych w 1949/1950 r.[7] oraz organizacje z tak zwanej drugiej konspiracji harcerskiej, skautowej (194 organizacji). Szczegółowy wykaz poniżej.

Wykaz nr 2 organizacji harcerskich i skautowych w latach 1945-1988[8]

 1. Armia Krajowa „Syrena”
 2. Armia Krajowa III
 3. Batalion Śmigły-Zgrupowanie Wicher/ Harcerska Organizacja Podziemna
 4. Bataliony Harcerstwa Polskiego
 5. Bataliony Szkolna
 6. Białe Sokoły
 7. Biali Harcerze
 8. Białe Orły (podziemna Organizacja Słupska)
 9. Białe Orły Bronią Ojczyzny
 10. Bi-Pi
 11. Błękitni Rycerze, Błękitni Harcerze
 12. Błyskawica I
 13. Bojówka o Niepodległość
 14. Bracia Atomy
 15. Bóg i Ojczyzna
 16. Chór Walki z komunizmem
 17. Czarna Ręka/Krwawy Mściciel Czarna Maska
 18. Czujka Krajowa (w dokumentach UB Szajka Krajowa)
 19. Demokratyczna Armia Krajowa
 20. Dror[9]
 21. Drużyny Harcerskiej Służby Liturgicznej
 22. Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy
 23. „Dzistra”
 24. Frajhajt[10]
 25. Generalna Konfederacja Polski Niepodległej, Związek Harcerstwa Polskiego Krajowego, Konferencja Patriotów Polskich
 26. Generalny Sztab Młodzieży Polskiej
 27. Grupa Młodzieżowa Okręgu Wileńskiego AK
 28. Garstka
 29. Gordonia jako część He-Chaluc[11]/ He-Chaluc Pionier
 30. Grom
 31. Ha-Noar ha-Cij(j)oni (ha-Syjoni), Akiba
 32. Harcerski Batalion Szturmowy
 33. Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu
 34. Harcerska Organizacja Stalowi Polacy, Wolność i Sprawiedliwość, Zastęp Rysiów, Drużyna Harcerska im. Jeremiego Wiśniowieckiego
 35. Ha-Szomer ha-Cair „Młody Strażnik” /Haszmoer Hacair Młody Skaut
 36. Harcerska Organizacja Podziemna- Iskra
 37. Harcerska Organizacja Podziemna
 38. Harcerska Organizacja Podziemna
 39. Harcerska Organizacja Podziemna
 40. Harcerska Organizacja Podziemna (Harcerska Drużyna Konspiracyjna)
 41. Harcerska Organizacja Podziemna,
 42. Harcerska Organizacja Podziemna, Tajna Organizacja Harcerska
 43. Harcerska Organizacja Propagandowa przy NSZ
 44. Harcerska Zbrojna Służba Ojczyźnie
 45. Harcerska Zbrojna Służba Ojczyźnie
 46. Harcerski Ruch Antykomunistyczny
 47. Harcerski Ruch Oporu/ Ruch Oporu\ Młodzieży Harcerskiej "Młodzieżowy Ruch Oporu
 48. Harcerskie Siły Zbrojne „Wrzos”
 49. Harcerstwo Konspiracyjne Polski, Konspiracyjne Wojsko Polskie
 50. Harcerstwo
 51. Harcerstwo
 52. Harcerstwo
 53. Harcerstwo Polskie/ Hufce Polskie
 54. Harcerstwo Polskie
 55. Harcerstwo Polskie
 56. Harcerstwo Polskie
 57. Harcerstwo Polskie
 58. Harcerze Armii Krajowej
 59. He-Chaluc ha Cair (He-Chaluc Pionier)[12]
 60. Jednostka Sokołów Związek Harcerstwa Polskiego
 61. Jeszcze Polska Nie Zginęła
 62. Jord/Just/ Podziemne Mowy-Jord
 63. Jutrzenka
 64. Koło Zbrojnych Harcerzy
 65. Konspiracyjna Drużyna ZHP
 66. Konspiracyjne Harcerstwo Polskie
 67. Konspiracyjne Oddziały Skautowe
 68. Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego
 69. Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego /Polska Straż Przednia
 70. Konspiracyjny Związek Młodzieży
 71. Krajowe Siły Wyzwoleńcze
 72. Kościuszkowcy
 73. Krajowe Siły Wyzwoleńcze
 74. Krajowy Ośrodek „Kraj”
 75. „Krasnoludki”/Polski Związek Rycerzy Walczących o Wolność
 76. Krucjata Wolności
 77. Mała Garstka
 78. Mafia
 79. Młoda Polska
 80. Młoda Polska/Polska Walczy
 81. Młoda Polska I
 82. Młodzieżowa Armia Krajowa/Harcerska Armia Krajowa
 83. Młodzieżowa Armia Podziemna
 84. Młodzieżowa Organizacja Podziemna „Orzeł”
 85. Młodzieżowa Organizacja Przeciwkomunistyczna
 86. Młodzieżowy Ruch Oporu "Komitet Wyzwoleńczy"
 87. Młodzieżowy Ruch Oporu
 88. Monastyr
 89. Naczelna Rada Harcerska/Niezależny Ruch Harcerski
 90. Nadmorska Organizacja Młodzieżowa
 91. Najwyższy Organ Harcerstwa Polskiego
 92. Najwyższy Organ Harcerstwa Polskiego
 93. Narodowy Front Młodej Polski
 94. Nielegalny Zastęp Harcerski Lwy
 95. Niezależny Ruch Harcerski
 96. Obrońców Korony, Podziemna Organizacja Wolność i Niepodległość
 97. Oddział Szarych Szeregów „Krzysztof”
 98. Oddziały Pomocnicze Armii Krajowej
 99. Ojczyzna Nauka Cnota
 100. Organizacja Harcerska
 101. Organizacja Harcerska Krzyża
 102. Organizacja Bojowo-Dywersyjna "Orlęta"
 103. Organizacja Prokopa, Samodzielny Zastęp Bobrów
 104. „Orlęta”/ Wojskowa Niepodległościowa Organizacja "Orlęta"
 105. Orlęta Wrzesińskie
 106. „Orlęta”/Podziemna Organizacja ZHP „Orlęta”
 107. Orzeł
 108. Orzeł
 109. Osy- 10. Warszawska Drużyna Harcerska
 110. Podhalańska Grupa Operacyjna Podziemnego Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego/grupa Stanisława Sali
 111. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska
 112. Podziemie Harcerskie „Zawisza”
 113. Podziemna Organizacja Harcerska WIN, / Obrońcy, Korony
 114. Podziemna Organizacja Harcerstwa Polskiego/Przedwojenny Związek Harcerstwa Polskiego
 115. Podziemna Organizacja Harcerstwa Polskiego „Contra”
 116. Podziemna Organizacja Młodzieży „Sokół”
 117. Podziemna Organizacja Młodzieży Polskiej „Skaut”/ Polska Organizacja Młodzieży Skaut
 118. Podziemna Organizacja Nadmorska
 119. Podziemna Armia Skautowska/Underground Scoutung Army/Polska Armia Skautowa/USA
 120. Polska Organizacja Harcerska
 121. Polska Młodzież Katolicka
 122. Polska Organizacja Młodzieżowa „Korona Wyzwolenia”/organizacja Harcerska Krzyża
 123. Polska Organizacja Podziemna
 124. Polska Organizacja Powstańcza
 125. Polska Podziemna Organizacja Skautowska
 126. Polska Podziemna Organizacja Niepodległościowa
 127. Polska Powstańcza Armia
 128. Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo- Demokratyczna/Polskie Siły Demokratyczne
 129. Polski Skauting Podziemny
 130. Powrót
 131. Rycerze Dobrej Woli/Związek Dobrych Druhów
 132. Skauci
 133. Skauting
 134. Skauting
 135. Skorpiony
 136. Spiskowo-Bojowa Organizacja Harcerska
 137. Stowarzyszenie Harcerzy Polskich
 138. Strzelecka Organizacja Wojskowa/Ruch Oporu Armii Krajowej, Obóz Zjednoczonej Młodej Polski
 139. Szara Brać
 140. Szare Szeregi
 141. Szare Szeregi
 142. Szare Szeregi
 143. Szare Szeregi/Sfinx
 144. Szarotka
 145. Szczerb
 146. Szczep Harcerski im. Orląt Lwowskich
 147. Tajna Organizacja Harcerska "Mężne Serca"
 148. Tajna Organizacja Krajowa- VII Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
 149. Tajna Organizacja Skautingu
 150. Tajna Organizacja Wyzwoleńcza/Podziemny Ruch Oporu- Oddział Lotny
 151. Tajna Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego „Mała Dywersja”
 152. Tajne Harcerstwo/Tajna Organizacja Skautingu, Skautingowe Siły Zbrojne
 153. Tajne Harcerstwo Krajowe/Szeregi Wolności
 154. Tajne Harcerstwo Polskie/Tajny ZHP
 155. Tajny Związek Harcerstwa Polskiego- I Trawnicka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego
 156. Tajny Związek Harcerstwa Polskiego „Buki”, Sępy, Organizacja Polska „Zjawa”
 157. Tajny Związek Harcerstwa Polskiego Rodzinka Paka
 158. Trójki/ org Harcerek
 159. Victoria
 160. Walcząca AK
 161. Waszyngton/Związek Harcerstwa Polskiego- drużyna im Jerzego Waszyngtona w Polsce/ Waszyngton
 162. Wesoła Czwórka
 163. Wilki (Hufiec V)
 164. Wolna Młodzież
 165. Wolna Młodzież
 166. Wolna Polska
 167. Wolny Żywot
 168. Zakonspirowany Związek Harcerstwa Polskiego
 169. Zarzewie- 56 Drużyna ZHP
 170. Zastęp Indyjski
 171. Zastęp Jaszczurów
 172. Zastęp Trupich Głów
 173. Zastęp Wilków
 174. Zawisza/AK Zawisza
 175. Zawisza/AK Zawisza
 176. Zielone Brygady, Zielone Harcerstwo
 177. ZHP-Młodzieżowa Armia Krajowa
 178. Zośkowcy
 179. Związek Białej Tarczy
 180. Związek Czarnego Harcerstwa Polskiego
 181. Związek Czarnych Harcerzy Polski Podziemnej
 182. Związek Czarnych Harcerzy Polski Podziemnej
 183. Związek Czarnych Skautów
 184. Związek Ewolucjonistów Wolności/Zew
 185. Związek Harcerstwa Polskiego
 186. Związek Harcerstwa Polskiego - Prawicowy
 187. Związek Harcerstwa Polskiego Pomorskiej Chorągwi Skautów
 188. Związek Harcerstwa Polskiego, Kółko Krzyża Harcerskiego
 189. Związek Katolickiej Młodzieży Podziemnej „Warta”
 190. Związek Młodych Orląt
 191. Związek Młodzieży Patriotycznej „Nowe Wyzwolenie”
 192. Związek Młodych Patriotów
 193. Związek Młodzieży Polskiej
 194. Związek Młodzieży Zbrojnej I
 195. Związek Skautów Polski Walczącej
 196. Związek Spiskowców Arii Krajowej
 197. Związek Słowiański/Hufiec Wolnych Słowian
 198. Związek Walki Wyzwoleńczej
 199. Związek Zakonspirowanego Harcerstwa
 200. Zwycięstwo
 201. Żołnierze Walczącej Polski
 202. 21 Konspiracyjna Drużyna Harcerska

 

Bibliografia

Badura Anna Malczak Leszek, Musiał Grzegorz, Salbert Daniel.2010. UB a młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w latach 1945–1954 na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów, Katowice.
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.2010. nr 5–6.
Błażejewski Wacław.1985. Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa.
Burczyk Dariusz, Hałagid Igor, Paczkoska-Hauke Alicja (red.).2009. Skazani na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946–1955), Gdańsk.
Cieślawski Piotr.1985. Pamięć nie może wygasnąć, Gdańsk.
Fietkiewicz Olgierd (red.).1988. Leksykon harcerstwa, Warszawa.
 Gorycki Leszek.2016. Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 1) [w:] „Skaut”. Harcerskie Pismo Historyczne, nr 4 (44), wrzesień 2016, s.11;
Hausner Wojciech, Wierzbicki Marek.2015. Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015;
Hausner Wojciech, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944–1964 pomiędzy tradycją służby Bogu, Polsce i Bliźnim a komunistycznym „przechwyceniem”. 2009. [w:] Paweł Ceranka, Sławomir Stępień (red.), Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Warszawa s. 138–147.
Hillebrandt Bogdan, Słabek Genowefa.1980. Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa.
Jastrzębski Włodzimierz (red.).1993. Młodzieżowe organizacje ruchu oporu w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Bydgoszcz.
Jeziorkowska-Polakowska Anna, Dąbrowski Stanisław, Jan.2019. Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin.
Klebba Mateusz.2019. Zapraszamy do wstąpienia w skautowe szeregi [w:] Pomerania, lipiec-sierpień 2019, s.30-31;
Klebba Mateusz.2019. Wtorkowe gromnice. Cześć pamięci kaszubskich skautów [w:] Pomerania, listopad 2019, s.50-51;
Kozłowski Czesław (oprac.), Pietrzak Tadeusz (wstęp).1971. Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, Warszawa.
Krajewski Kazimierz.2009. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na terenie województwa mazowieckiego w latach 1945–1946 [w:] P. Ceranka, S. Stępień (red.), Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Warszawa. s. 157–202.
Łapińska Józefa (oprac.).1965. Organizacja Harcerek w latach 1939-1945. Najnowsze dzieje Polski, Materiały i studia II wojny światowe, t. 9, Warszawa.
Marszałek Katarzyna.2014. Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 1, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944), Kraków 2014;
Marszałek Katarzyna.2014. Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988), Kraków.
Marszałek Katarzyna.2016. Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, Kraków.
Namysło Aleksandra, Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydowskim z 1946.2004. [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 3/2 (6), 341-357 z 2004.
Nowik Grzegorz.2019. Polskie Związki Skautowe i Harcerskie 1909-1922, Warszawa.
Opieńska-Blauth Janina.1988. Polskie harcerki w dziesięcioleciu 1911-1921, Warszawa.
Otwinowska Barbara.2003. Przemocą obalały panujący ustrój, Pruszków.
Pionk Marian.2001. Harcerze w walce o niepodległość 1939–1989, Katowice.
Polski Słownik Judaistyczny https://www.jhi.pl/psj/. 20.02.2020.
Ptaszyński Radosław.2007. Trzymamy Straż nad Odrą. Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin.
Raniecka-Bobrowska Jadwiga (red.).1990. Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, Warszawa.
Rubacha Krzysztof.2008. Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
Rzeczkowska Ewa 2008. Lubelskie „Trójki” – udział dziewcząt w harcerskiej drugiej konspiracji lat 1944–1956, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie” 2008, nr 1, s. 107–133.
Sikorski Eugeniusz.1989. Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939, Warszawa 1989.
Szczypka Andrzej.2012. Struktury młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956: wybrane aspekty [w:] Przegląd Nauk Historycznych 11/1 z 2012, s.155-169.
Szuba Ludwik Stanisław.2006. Harcerstwo na Pomorzu i Kujawach w latach 1945–1950 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Tracz Bogusław.2012., Kresowianie na Górnym Śląsku, Oddział IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Katowice – Gliwice.
 Umiński Józef.1997. Stawialiśmy opór… Dwanaście lat (1940–1951) zbiorowej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz. im. Jeremiego Wiśniowieckiego, Mielec.
Wołoszyn Jacek, Witold.2007. Chronić i kontrolować, UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych na Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa.
Wołoszyn Jacek, Witold.2011. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956, [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1. s. 47–73.
Wyczańska Krystyna (wybór i opracowanie).1983, Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983.
Zawadzka Anna. 2004. Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1948/49, HBW, Warszawa.

 

[1] Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

[2] Jak już wspominałam są to na pewno dane niepełne. Niektóre organizacje takie jak np. Kaszëbsczé Skaùcë, Bracélstwò Kaszëbsczich Skaùtów, dopiero zaczynają być przedmiotem badań. Patrz niepublikowany maszynopis (2020 r.) Mateusza Klebba Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.

[3] Wykaz nr 1 i 2 zostały opracowane na podstawie danych opublikowanych [w:] Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985; Fietkiewicz (red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988; Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej, części 1 [w:] „Skaut”. Harcerskie Pismo Historyczne, nr 4 (44), wrzesień 2016 r. s.11; Hausner, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015; Hillebrandt, Słabek, Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa 1980; Jeziorkowska-Polakowska, Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, Klebba, Zapraszamy do wstąpienia w skautowe szeregi [w:] „Pomerania”, lipiec-sierpień 2019, s.30-31; Klebba, Wtorkowe gromnice. Cześć pamięci kaszubskich skautów [w:] „Pomerania”, listopad 2019, s.50-51. Kozłowski, Pietrzak, Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, Warszawa 1971; Marszałek, Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 1, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944), Kraków 2014; Marszałek, Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988), Kraków 2014; Marszałek, Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, Kraków 2016; Nowik, Polskie Związki Skautowe i Harcerskie 1909-1922, Warszawa 2019; Opieńska-Blauth, Polskie harcerki w dziesięcioleciu 1911-1921, Warszawa 1988; Polski Słownik Judaistyczny https://www.jhi.pl/psj/; Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, Warszawa 1990; Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939, Warszawa 1989; Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1948/49, Warszawa 2004.

[4]Konsultowałam drogą elektroniczną nazewnictwo z pracownikami Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w dniu 15.05.2020. W literaturze używane są również inne nazwy.

[5] Nie uwzględniłam nazw lokalnych organizacji przypisywanych później do Szarych Szeregów oraz Organizacji Harcerek/ Związek Koniczyn/ Bądź Gotów.

[6] Niektóre tylko przez pewien czas.

[7] Zdelegalizowane 1.12.1949 i 01.01.1950 r. , patrz Jeziorkowska-Polakowska, Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, s.248.

[8] Wykaz na podstawie danych opublikowanych w: Badura, Malczak, Musiał, Salbert, UB a młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w latach 1945–1954 na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów, Katowice 2010; „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 5–6; Burczyk, Hałagid, Paczkoska-Hauke (red.), Skazani na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946–1955), Gdańsk 2009; Cieślawski, Pamięć nie może wygasnąć, Gdańsk 1985; Chronić i kontrolować, UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych na Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa 2007; Jastrzębski (red.), Młodzieżowe organizacje ruchu oporu w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Bydgoszcz 1993; Hausner, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944–1964 pomiędzy tradycją służby Bogu, Polsce i Bliźnim a komunistycznym „przechwyceniem” [w:] P. Ceranka, S. Stępień (red.), Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Warszawa 2009, s. 138–147; Łapińska (oprac.). Organizacja Harcerek w latach 1939-1945. Najnowsze dzieje Polski, Materiały i studia II wojny światowe, t. 9, Warszawa 1965; Krajewski, Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na terenie województwa mazowieckiego w latach 1945–1946 [w:] P. Ceranka, S. Stępień (red.), Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, Warszawa 2009, s. 157–202; Marszałek, Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, Kraków 2016; Marszałek, Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988), Kraków 2014; Namysło, Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydowskim z 1946 [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” 3/2 (6), 341-357 z 2004; Otwinowska, Przemocą obalały panujący ustrój, Pruszków 2003; Pionk. Harcerze w walce o niepodległość 1939–1989, Katowice 2001; Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą. Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin 2007; Rzeczkowska, Lubelskie „Trójki” – udział dziewcząt w harcerskiej drugiej konspiracji lat 1944–1956, „Teka Komisji Historycznej PAN. Oddział w Lublinie” 2008, nr 1, s. 107–133; Szczypka, Struktury młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956: wybrane aspekty [w:] „Przegląd Nauk Historycznych” 11/1 z 2012, s.155-169; Szuba, Harcerstwo na Pomorzu i Kujawach w latach 1945–1950 w świetle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006; Tracz, Kresowianie na Górnym Śląsku, Katowice – Gliwice 2012; Umiński, Stawialiśmy opór… Dwanaście lat (1940–1951) zbiorowej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz. im. Jeremiego Wiśniowieckiego, Mielec 1997; Wołoszyn, Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956 [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1. s. 47–73; Wyczańska, Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983.

[9]Autorzy A. Jeziorkowska-Polakowska, S.J. Dąbrowski klasyfikują ją jako organizacje pionierska o korzeniach skautowskich. Jeziorkowska-Polakowska, Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, s.248.

[10] Autorzy A. Jeziorkowska-Polakowska, S.J. Dąbrowski klasyfikują ją jako organizacje pionierska o korzeniach skautowskich. Jeziorkowska-Polakowska, Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, s.248.

[11]Działająca legalnie do 1.12.1949 i 01.01.1950 roku. Jeziorkowska-Polakowska, Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, s.248.

[12] A. Jeziorkowska-Polakowska, S. J. Dąbrowski, Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin 2019, s.247,249.


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.