Nawigacja
List otwarty instruktorów Hufca ZHP Kraków-Krowodrza do władz naczelnych ZHP, z dnia 19-02-2001 r.

List otwarty instruktorów Hufca ZHP Kraków-Krowodrza
do władz naczelnych ZHP, z dnia 19-02-2001 r.

==========================================================

Kraków, 2001-02-19
          Rada Naczelna ZHP
          Przewodniczący ZHP
          Naczelnik ZHP
          Główna Kwatera ZHP
          Centralna Komisja Rewizyjna ZHP
          Naczelny Sąd Harcerski             

    drogą służbową poprzez sekretariat Naczelnika ZHP
        Warszawa ul. M.Konopnickiej 6

Komenda, Komisja Rewizyjna, Sąd Harcerski - Hufca ZHP Kraków-Krowodrza proszą o informację czy naczelne władze ZHP przekazały naczelnym władzom ZHR (ewentualnie innym władzom naczelnym ZHP) swe uchwały (stanowiska, w odpowiedzi na uchwałę nr 4 VI Walnego Zjazdu ZHR (z 17.10.1999r., tekst załączamy poniżej, w internecie obecnie dostępny jest pod adresem: http://drogowskazy.zhr.pl/drogowskazy/51_2.htm )
o zaproszeniu ZHP do Federacji Harcerstwa Polskiego. 
  Przy braku takich stanowisk (uchwał) prosimy o wyjaśnienie braku merytorycznej reakcji ze strony władz naczelnych ZHP w/w uchwałę.
  Prosimy o wybaczenie iż zawczasu zaznaczymy, że ewentualne tłumaczenie iż powyższa uchwała, być może, nie została przekazana formalnie naczelnym władzom ZHP, uznajemy, w dobie Internetu, za niepoważne i dyskwalifikujące. Trudno bowiem uznać za prawidłowe, brak zainteresowania członków władz ZHP, uchwałami zjazdu, drugiej po ZHP, pod względem wielkości, organizacji harcerskiej.
  Pragniemy także zaznaczyć iż uważamy obecną formułę Federacji Harcerstwa Polskiego za nie odpowiadającą w pełni pozycji i powadze Związku Harcerstwa Polskiego. Jednak brak merytorycznej dyskusji w tej sprawie, jeszcze bardziej powadze i interesom ZHP szkodzi.
  Brak rzeczowej reakcji na w/w uchwałę rodzi także podejrzenie iż członkowie naczelnych władz ZHP, werbalnie deklarujący w imieniu ZHP wolę zjednoczenia harcerstwa, świadomie łamią Prawo Harcerskie, a tym samym i Statut ZHP.   
  Ponieważ z ogólnie dostępnych danych wynika iż Zjazd ZHR odbędzie się przed Zjazdem ZHP, oczekujemy iż członkowie władz naczelnych ZHP zajmą merytoryczne stanowisko na najbliższych posiedzeniach władz, aby mogło się to stać podstawą ogólnozwiązkowej dyskusji, zarówno na temat ew. jedności harcerstwa (co być może, części członków ZHP, niestety, nie zainteresuje) jak i na temat postawy i aktywności członków władz naczelnych ZHP (co już winno interesować wszystkich), zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się 32 Zjazdu ZHP.

       C z u w a j

za Komendę - hm Kazimierz Dziedzic HR - Komendant 
za Komisję Rewizyjną - phm Adam Świerczek HO - Przewodniczący
za Sąd Harcerski - hm Tadeusz Kasprzycki HR - Przewodniczący 


Załącznik nr 1
Uchwała nr 4 VI Walnego Zjazdu ZHR
w sprawie zaproszenia ZHP do Federacji Harcerstwa Polskiego. 
VI Walny Zjazd ZHR podtrzymuje wolę zaproszenia Związku
Harcerstwa Polskiego do Federacji Harcerstwa Polskiego. 

================================================
29 maja 2001 r. dotarła do Hufca ZHP Kraków-Krowodrza
odpowiedź Naczelnika ZHP. 
Tak zostało to skomentowane na stronie internetowej hufca - 

" Druhny i Druhowie, czytajcie !
Całość w tonacji: - jesteśmy ZA,
ale ... są liczne przeszkody z których najważniejsza to ta, że 
... jesteśmy PRZECIW.
- - - K l a s y k a !!! - - - 
Aha! Rada Naczelna ZHP nadal milczy,
choć to właśnie ona w świetle § 60, ust.2, pkt.13 Statutu ZHP
>>DECYDUJE W SPRAWACH CZŁONKOSTWA ZHP W INNYCH ORGANIZACJACH

[przy wspomnianej "Radzie Naczelnej" tak naprawdę chodziło o hm. Marię Hrabowską, będącą wówczas Przewodniczącym ZHP, gdyż to ona świadomie zignorowała list]

==========================================================

Naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego 
L.dz. 2001/880/NM Warszawa, 24 maja 2001 r.

Druh
hm. Kazimierz Dziedzic
Komendant Hufca Kraków-Krowodrza

Druhu Komendancie,

Dziękuję za list z 19 lutego 2001 r. dotyczący Federacji Harcerstwa Polskiego.

Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, na którą wpływ miały dwa fakty:
w dniu 5 marca 2001 r. temat współpracy z innymi organizacjami harcerskimi był omawiany na zebraniu Głównej Kwatery
w dniu 22 maja 2001 r. odbyło się spotkanie władz naczelnych czterech organizacji harcerskich: Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", Stowarzyszenia Harcerskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego, na którym miałem okazję przedstawić i przedyskutować stanowisko Głównej Kwatery i poznać stanowiska pozostałych organizacji.
To drugie spotkanie miało odbyć się znacznie wcześniej, ale było, nie z naszej winy, kilkukrotnie przekładane.

Główna Kwatera ZHP akceptuje fakt istnienia w Polsce kilku zarejestrowanych organizacji harcerskich i sądzi, że w bliskiej przyszłości sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Po latach wysiłków na rzecz zjednoczenia polskiego harcerstwa, uznaliśmy, że dzisiaj władze ZHP powinny skoncentrować się na potrzebach własnej organizacji, przed którą stoi wiele wyzwań, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się XXXII Zjazdu ZHP.

ZHP nie może dzisiaj przystąpić do Federacji Harcerstwa Polskiego, ponieważ nie odpowiada nam jej obecna konstrukcja. Przykładowe problemy, które widzimy to: 
fakt, że Federacja działa na obszarze wszystkich krajów świata, założenie, że Federacja miałaby stanowić reprezentację polskiego harcerstwa wobec międzynarodowego skautingu.
ZHP należy od pięciu lat do dwóch międzynarodowych organizacji skautowych - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i musi w swojej działalności respektować zasady tych organizacji.

Zgadzamy się w pełni z 4 punktem uchwały Rady Naczelnej ZHR z 25 lutego 2001 r. 
w sprawie współdziałania z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi, który mówi: 
"Podstawową formą współpracy ZHR z organizacjami harcerskimi i skautowymi powinno być współdziałanie na poziomie drużyn harcerskich. Współdziałanie to powinno przebiegać zgodnie z przesłaniem Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego o braterstwie skautowym, we wzajemnym szacunku, ze zrozumieniem i poszanowaniem suwerenności oraz odrębności współpracujących organizacji harcerskich."

Dostrzegamy potrzebę współdziałania również na poziomie krajowym. Sądzimy jednak, że dążenie do utworzenia wspólnej reprezentacji jest dzisiaj przedwczesne i mało realne. 
Cieszymy się, że rozpoczęty został cykl spotkań władz naczelnych wszystkich zainteresowanych organizacji. Spotkania takie będą, mamy nadzieję, służyć wymianie informacji i doświadczeń i mogą doprowadzić do uzgadniania stanowisk w konkretnych kwestiach.

Czuwaj!

hm. Wiesław Maślanka


do wiadomości: hm. Jerzy Klinik, Komendant Chorągwi Krakowskiej

==========================================================
(Na podstawie archiwaliów Hufca ZHP Kraków-Krowodrza. List ten był publikowany m.in. na naszym Krakowskim Portalu Harcerskim „HR”)


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.