Nawigacja
O Statucie ZHP w 30 Rocznicę przełomowego Zjazdu Bydgoskiego ZHP

Harcerz Rzeczypospolitej, nr 11/90

Zjazd ZHP Bydgoski

Komentarz do projektu Statutu ZHP, oraz Projekt Statutu

Aby uzyskać nowe oblicze naszego Związku trzeba na tyle powrócić do jego tradycji, by zaczerpnąć z niej to, co sprawdziło się w osiemdziesięcioletniej historii naszego Ruchu. Nie mogą to być jednak powroty bezkrytyczne, niemające konkretnego celu i uzasadnienia merytory­cznego. Harcerstwo czeka głęboki proces przekształcania jego władz, struktury i me­tod działania.

Tworząc podstawy nowej wizji harcer­stwa musimy przyjąć dwa założenia: po pierwsze, że ZHP jest stowarzyszeniem osób pragnących żyć w zgodzie z harcers­kimi zasadami, po drugie — że jest ono wspólnotą autonomicznych środowisk, do­browolnie łączących się wokół owych zasad dla realizacji wspólnych celów, trzeba wyraźnie podkreślić, że to drużyny tworzą Związek Harcerstwa Pol­skiego, a więc wszelkie władze i struktury muszą być organizmami wtórnymi, umoż­liwiającymi drużynom realizację zasad i ce­lów Związku. Podstawą przynależności do organizacji jest przywiązanie do określo­nych wartości moralnych i postaw. Z chęci ich realizacji muszą wynikać wszystkie dzia­łania naszego stowarzyszenia.

W nowym Związku centralną pozycję zajmie autonomiczna, podstawowa jedno­stka a więc drużyna, krąg czy klub harcerski. W nich przebiega zasadniczy proces kształ­towania osobowości członków ZHP, w nich powinno koncentrować się życie organizacji. Drużyny harcerskie, które akceptują zasady akcentowane przez ZHP i wynikające z nich cele istnienia organizacji — deklarują chęć przystąpienia do Związku. Dokonując tego zobowiązują się do przestrzegania Statutu ZHP i poszanowania dla wspólnych decyzji. Z drugiej strony zachowują pełną swobodę w łączeniu się z innymi środowiskami w wię­ksze jednostki organizacyjne i w opuszcza­niu ich, jeśli nie spełniają ich oczekiwań.

Nowatorskie umieszczenie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wewnątrz organiza­cji pozwala na rozróżnienie funkcji wycho­wawczych od innych — równie niezbędnych dla działania wspólnot harcerskich. To połą­czenie gwarantuje nam prawidłowe i racjonalne wykorzystanie całego korpusu in­struktorskiego, działaczy i sympatyków har­cerstwa dla dobra Związku. Inne, nowoczes­ne odczytanie i określenie roli struktury

ruchu przyjaciół harcerstwa będzie dopeł­nieniem pracy drużyn harcerskich w tworze­niu warunków dla ich służby. Podstawowe jednostki ruchu przyjaciół harcerstwa są pełnoprawnymi członkami wspólnot harcer­skich.

Statut przynosi nowe ujęcie funkcjonowa­nia władz harcerskich. W znaczny sposób ogranicza ich strukturę i nadaje im większe znaczenie moralne.

Uprawnienia wszelkich władz harcerskich wynikają z porozumienia między tworzącymi je środowiskami i są ograniczo­ne zasadami i celami Związku, uzgodniony­mi na Zjeździe ZHP. Kompetencje tak wy­branych władz sprowadzają się głównie do tworzenia warunków działania wspólnot ha­rcerskich, do reprezentowania interesów tych środowisk, dbania o powierzony ich opiece majątek Związku. Władze powoły­wane demokratyczną decyzją przedstawicie­li środowisk mogą być przez nie w każdej chwili odwołane. Miejscami uzgadniania wspólnych stanowisk samodzielnych środo­wisk są zbiórki ich przedstawicieli, które są podstawowymi władzami Związku.

Statut likwiduje pojęcie etatowego apara­tu władzy poprzez wymóg pełnienia funkcji społecznie. Natomiast wprowadza nowy sy­stem funkcjonowania harcerskich biur, speł­niających rolę służebną wobec powołują­cych je komend.

Statut wprowadza nowy etos władzy harcerskiej poprzez stworzenie możli­wości powoływania na funkcje komendanckie i naczelnika autentycznych przywódców wspólnot harcerskich. W projekcie nie prze­widuje się powoływania oddzielnych władz uchwałodawczych i wykonawczych wycho­dząc z założenia, że dotychczasowy system był sztuczny i niezgodny ze zdrowym roz­sądkiem. W projekcie Statutu przyjmuje się rozwiązanie, że rolę władz uchwałodaw­czych (w szerokim tego słowa znaczeniu) pełnią zbiórki sprawozdawczo-wyborcze hufców i chorągwi oraz Zjazd ZHP, nato­miast rolę władz wykonawczych powierza się prężnym zarządom wszystkich stopni, pod pełną kontrolą wyborców.

Ta zasadnicza zmiana sposobu myślenia o roli i kompetencjach władz harcerskich jest podstawowym mottem projektu statutu. Je­go zapisy w dużym stopniu uniemożliwiają proces wynaturzania się gremiów kierow­niczych. Jest to zasadnicza sprawa dla życia naszego Związku. Takie ujęcie problemu likwiduje bezpowrotnie istnienie w naszej organizacji struktury aparatu władzy, zna­komicie pracującej dla siebie samej, na rzecz podmiotowości wspólnot harcerskich. Taka wizja harcerskich władz sprowadza się do stworzenia możliwości demokratycznych wyborów prężnych zarządów, składających się z osób posiadających pełne zaufanie wybierających ich środowisk harcerskich, całkowicie nowa formuła ordynacji wyborczej stanowi klucz do kreowania oblicza Związku zgodnego z oczekiwaniami harcerskich wspólnot. Zaproponowana koncepcja polega na przeniesieniu pełnej reprezentacji środowiskowej do władz pod­stawowych,jakimi są zbiórki sprawozdaw­czo-wyborcze hufców, chorągwi i Zjazdu ZHP. To tam bowiem, będą się rodzić nowe koncepcje i wizje Związku, to tam będą zapadać najistotniejsze decyzje kierunkowe dla harcerstwa. Natomiast zarządy muszą składać się z ludzi chcących poświęcić swój czas, swoje doświadczenie na rzecz służby dla dzieci i młodzieży. Reprezentację środo­wiskową zabezpieczają ponadto konwenty komendantów hufców i chorągwi, gdzie i swoje miejsce mają przedstawiciele ruchów programowo-metodycznch. Uprawnienia Konwentów sięgają bezpośrednio nawet do możliwości zwołania zbiórek chorągwi i Zja­zdu ZHP poprzez uchwały 1/3 komend harcerskich. Całkowitym novum jest moż­liwość zwołania Walnej Zbiórki drużyno­wych hufca poprzez wspólną uchwałę 1/3 drużynowych. Zapisy ordynacji zapewniają mandat delegata wszystkim drużynowym w hufcu oraz większość spośród delegatów na zbiórkę chorągwi i Zjazd ZHP. Ilość delega­tów hufców i chorągwi wynikająca z ich wielkości, może być powiększana tylko przez delegatów drużynowych (ordynacja w tym celu określa minimum ilości delega­tów - drużynowych).

Wszystkie te szczegółowe rozwiązania w połączeniu z absolutnie nowym zapisem zasad, idei i celów Związku stano­wią zwartą, jasną i zrozumiałą koncepcję nowoczesnej myśli o nowoczesnej organiza­cji kreującej nowoczesny typ osobowości oparty jednak o tradycyjne przesłania przebogatej historii Ruchu Harcerskiego.

Bo jak się stać harcerzem — to na całe życie.

STATUT ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

(PROJEKT)

Związek Harcerstwa Polskiego jest wspólnotą autonomicznych środowisk, dobrowolnie łączących się wokół harcerskich zasad w ogó­lnopolskie stowarzyszenie dla realizacji wspólnych celów.

Za główne swoje cele istnienia ZHP uznaje:

- stwarzanie młodemu człowiekowi warunków dla rozwoju w po­szanowaniu prawa do jego autonomii i nieskrępowanego kształ­towania osobowości, w zdrowiu fizycznym i wolności od wszel­kich nałogów;

- upowszechnianie i wzmacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości zgodnych z harcerskimi zasadami, a przede wszystkim demokracji i tolerancji,

- pomocy ludziom wierzącym w odnajdywaniu drogi wyrażania swej wiary w postawach zgodnych z harcerskimi zasadami; pomocy ludziom niewierzącym w budowaniu i umacnianiu włas­nego systemu wartości;

- przeciwstawianie się niszczeniu świata przyrody przez cywilizację człowieka, upowszechnianie wiedzy o nim i kształtowanie potrze­by kontaktu z nieskażoną przyrodą;

- stwarzanie warunków do nawiązywania i powstawania silnych więzi ponad podziałami klasowymi, narodowościowymi i wy­znaniowymi.

Jako najwyższe harcerskie zasady ZHP uznaje: służbę, samodos­konalenie i braterstwo. Urzeczywistnianie owych zasad rozumiejąc jako dążenie do nieustającego rozwoju własnej osobowości i chęć stawania się:

- ludźmi, którzy rozumiejąc i szanując lokalne tradycje oraz więzi społeczne czują się pełnoprawnymi obywatelami wielkiej wspól­noty mieszkańców Ziemi;

- ludźmi dążącymi do harmonii w rozwoju własnej osobowości, w stosunkach między ludźmi, a otaczającym ich światem przyro­dy;

- ludźmi radosnymi, pełnymi wiary w bliźniego, starającymi się nieść pomoc tam, gdzie potrafią, wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują;

- ludźmi świadomie współpracującymi w wielkiej rodzinie harcers­kiej i w braterstwie z wszystkimi skautami świata.

ROZDZłAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)". ZHP posiada osobowość prawną.

2. ZHP działa na tertytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ZHP może także działać — za zgodą właściwej władzy — na terytorium innych państw.

3. Siedzibą władz naczelnych ZHP jest miasto stołeczne Warszawa.

ROZOZłAŁ 2

Charakter ZHP, cele i środki działania

§ 2

1. Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem osób prag­nących żyć w zgodzie z harcerskimi zasadami.

2. ZHP jest dobrowolnym, społecznym i samorządowym stowarzy­szeniem — organizacją zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, instruktorów i działaczy harcerskich.

3. ZHP jest związkiem gromad zuchowych, drużyn harcerskich i wspólnot instruktorskich realizujących harcerskie idee harcerską metodą wychowawczą.

§ 3

1. Wychowanie w ZHP opiera na zasadach etyki chrześcijańskiej. Harcerski system wychowawczych spełnia się poprzez jedność idei, metody i programu harcerskiego.

§ 4

Podstawowe idee i zasady harcerskie to służba — jako czynna postawa wobec Boga, świata i bliźnich, samodoskonalenie — jako wola nieustannego kształtowania i rozwijania swojej osobowości, braterstwo — jako postawa wobec innych ludzi.

§ 5

ZHP kontynuuje tradycje polskiego ruchu harcerskiego. Wyrazem tej woli jest zapis zasad idei wychowawczych ZHP, zawarty w Obietnicy, Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim w brzmieniu zgodnym ze statutem ZHP z roku 1936.

Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha

1. Zuch kocha Polskę.

2. Zuch jest dzietny.

3. Zuch mówi prawdę.

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu".

Prawo Harcerskie

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za barat uważa każdego innego harcerza.

5. Harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

10. Harcerz test czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

§ 6

Swą tożsamość wychowawczą ZHP czerpie z harcerskiej metody, która składa się z następujących, nierozłącznych elementów:

- Harcerstwo rozwija pozytywne cechy osobowości przeciwstawia­jąc złu tworzenie dobra,

- harcerskie wychowanie skierowane jest na osobę,

- w harcerstwie nie ma podziału na wychowywanych i wychowaw­ców,

- udział w harcerskim wychowaniu jest całkowicie dobrowolny i świadomy,

- wychowawcze działania harcerskie są środkami wiodącymi do celu i podejmowane są pośrednio wobec wychowanków,

- harcerstwo odnajduje swój program w potrzebach wspólnot har­cerskich i ich środowisk działania.

§ 7

Program harcerski wynika z sytuacji społecznej i aktualnych potrzeb środowiska działania.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów ZHP:

1. zrzesza członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych w pracy drużyn stosując system zastępowy

2. wspiera społeczną działalność instruktorów i działaczy harcers­kich,

3. prowadzi działalność kształceniową i badawczą w oparciu o szkoły centralne i inne harcerskie ośrodki,

4. prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą,

5. prowadzi działalność gospodarczą, zabiega o fundusze,

6. popiera ruchy i inicjatywy społeczne zbieżne z celami ZHP,

7. prowadzi działalność wychowawczą i socjalną wśród dzieci i młodzieży niezorganizowanej.

§ 9

ZHP współpracuje na zasadach braterstwa i równego partnerstwa z innymi stowarzyszeniami harcerskimi szanując ich odrębność or­ganizacyjną.

§ 10

ZHP korzysta z poparcia i pomocy rodziców oraz społecznego ruchu przyjaciół harcerstwa

§ 11

ZHP współpracuje z organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, oraz

z organizacjami społecznymi.

ZHP współpracuje z organizacjami politycznymi dla urzeczywist­nienia celów ZHP. Jednakże ZHP nie może działać na rzecz partii lub organizacji politycznych. Członkowie władz wykonawczych ZHP na czas pełnienia funkcji zobowiązani są zawiesić swoje członkostwo we władzach partii lub organizacji politycznych, do których należą.

§ 12

1. ZHP jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na wyznanie i światopogląd, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z celami i zasadami działania ZHP.

2. ZHP współdziała z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami lub związkami wyznaniowymi w wychowaniu i pełnieniu społecznej służby.

§ 13

1. ZHP należy do światowej rodziny skautowej.

2. ZHP utrzymuje kontakty z dziećmi i młodzieżą polonijną, a w szczególności z jej organizacjami harcerskimi i skautowymi.

3. ZHP współpracuje z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi w innych państwach i z międzynarodowymi organizacjami dzie­cięcymi i młodzieżowymi, których cele i działalność nie są sprzecz­ne z celami ZHP.

ROZDZIAŁ III

Odznak!, symbole, mundury organizacyjna

§ 14

1. Odznaką organizacyjną jest tradycyjny Krzyż Harcerski wzorowa­ny na orderze Virtuti Miiitari z lilijką w środku, oraz napisem „Czuwaj".

2. Hymnem ZHP jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni „Wszystko co nasze Polsce oddamy",

3. Znakiem przynależności ZHP do światowej rodziny skautowej jest tradycyjne harcerska lilijka z inicjałami hasła Filaretów: Ojczyzna, Nauka, Cnota, oraz literami ZHP na przewiązce.

4. Jednostki organizacyjne ZHP mogą posiadać sztandary. Wzory sztandarów, bandery, mundurów, wyróżnień, innych odznak or­ganizacyjnych określa Naczelna Rada ZHP.

5. Jednostki organizacyjne ZHP mogą posiadać nazwy oraz imiona. Zasady i tryb ich przyjmowania określa Naczelna Rada ZHP,

ROZDZIAŁ IV

Członkostwo ZHP

9 15

Członkami ZHP są: zuchy, harcerze, harcerze starsi, instruktorzy i działacze.

§ 16

1. Zuchem zostaje się w wieku 6 — 11 lat, po złożeniu Obietnicy Zucha.

2. Harcerzem zostaje się w wieku 11 — 15 lat, po złożeniu Przy­rzeczenia Harcerskiego.

3. Wędrownikiem zostaje się w wieku powyżej 15 lat, po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego.

4. Osoby do lat 16 należą do ZHP za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 17

1. Instruktorem może zostać Wędrownik po ukończeniu 16 lat, cieszący się nienaganną opinią, przygotowany do pełnienia funkcji wychowawczej w harcerstwie i wyrażający wolę pełnienia tej funkcji.

2. Funkcje wychowawcze w ZHP są pełnione tylko przez instruk­torów oraz wędrowników (do lat 18 pod opieką pełnoletniego instruktora lub działacza).

3. Podstawowymi funkcjami wychowawczymi są: zastępowy, przy-

boczny, drużynowy, przewodniczący kręgu instruktorskiego.

4. Podstawowe funkcje wychowawcze wymienione w § 17 punkt 3 pełnione są w ZHP społecznie.

§ 18

Działaczem może zostać instruktor ZHP lub osoba pełnoletnia przygotowywana do pełnienia w ZHP innych funkcji, niż wychowaw­cze oraz inne osoby wyrażające wolę wspierania działalności ZHP.

§ 19

Członkowie ZHP mają prawo:

1. Brać udział we wszystkich przejawach pracy harcerskiej, w szcze­gólności uczestniczyć w życiu zastępu i drużyny (innej pod­stawowej jednostki organizacyjnej,

2. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP.

3. Nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP.

4. Korzystać z urządzeń, sprzętu, ośrodków i świadczeń ZHP na zasadach określonych przez Władze Związku.

§ 20

1. Instruktorzy ZHP mają ponadto prawo do:

- przyjmowania Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego,

- pełnienia wszystkich funkcji w Związku.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają instruktorzy i wędrownicy, którzy ukończyli 18 lat.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają działacze ZHP, o ile nie narusza to § 17 punkt 2.

§ 21

  Członkowie ZHP mają obowiązek:

1. Dbać o dobre imię i dobro Związku.

2. Kierować się:

- Prawem i Obietnicą Zucha — w odniesieniu do zuchów

- Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim — w odniesieniu do harcerzy, wędrowników i instruktorów.

3. Stosować się do postanowień Statutu ZHP.

4. Brać czynny udział w życiu ZHP.

5. Przygotować następcę dla pełnionej przez siebie funkcji.

6. Opłacać składki członkowskie

2. 1. Instruktorzy mają ponadto obowiązek: stanowić wzór wcielanych w życie ideałów harcerskich.

2. Dbać o powierzone sobie dzieci i młodzież, o ich dobro, zwłaszcza zdrowie i bezpieczeństwo.

3. Działacze mają ponadto obowiązek być rzecznikiem potrzeb i interesów dzieci i młodzieży, wnosić wartości harcerskie w życie społeczne.

§ 22

Członkostwo ZHP ustaje w razie:

1. wystąpienia z ZHP,

2. skreślenia z listy członków ZHP,

3. wykluczenia z ZHP.

Szczegółowe zasady nabycia członkostwa ZHP, jego zawieszenia i utraty określa Rada Naczelna, z tym, że pozbywać członkostwa instruktora i działacza może tylko sąd harcerski.

ROZDZIAŁ V

Struktura ZHP

§ 23

Związek Harcerstwa Polskiego tworzą podstawowe jednostki ZHP i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

§ 24

1. Podstawowymi jednostkami ZHP są: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, kręgi instruktorskie. W ramach eksperymentów meto­dycznych mogą być tworzone inne zespoły, traktowane jako podstawowe jednostki ZHP.

2. Gromadą i drużyną kieruje drużynowy z pomocą przybocznych. Drużynowych i Przewodniczących Kręgów instruktorskich za­twierdza rozkazem Komendant Hufca, w przypadku drużyn wędrowniczych — na wniosek Rady Drużyny. Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego pochodzą z wyboru.

3. Jednostki podstawowe mogą, dla realizacji swoich celów łączyć się w szczepy, związki drużyn, roty harcerskie.

4. Jednostki podstawowe i jednostki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa dla potrzeb koordynacji działania, wzajemnej pomocy programo­wej i organizacyjnej oraz reprezentacji wobec władz i innych instytucji — tworzą Hufiec.

§ 25

1. Ruch Przyjaciół Harcerstwa skupia działaczy harcerskich, rodzi­ców i sympatyków harcerstwa.

2. Podstawowymi jednostkami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa są: Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH), Kręgi Seniorów, Komisje Historycz­ne, Zespoły Badawcze zajmujące się harcerstwem oraz inne jednostki wspierające działalność harcerstwa.

3. Jednostki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa współdziałają z jedno­stkami organizacyjnymi ZHP, bądź samodzielnie realizują cele wymienione w § 8.

4. Działalność podstawowych jednostek Ruchu Przyjaciół Harcerst­wa koordynuje na terenie:

 Hufca — Hufcowa Rada Przyjaciół Harcerstwa, Chorągwi — Chorągwiana Rada Przyjaciół Harcerstwa, Związku — Rada Główna Przyjaciół Harcerstwa

 

§ 26

Hufce działające na terenie województwa tworzą chorągiew. Dopu­szcza się możliwość utworzenia chorągwi na terenie kilku woje­wództw. Chorągwie rejestruje się w Naczelnej Radzie ZHP.

§ 27

W ZHP mogą działać środowiskowe, regionalne oraz ogólnopolskie ruchy programowo - metodyczne, skupiające instruktorów, działaczy, wędrowników i jednostki organizacyjne ZHP.

ROZDZtAŁ VI

Władze ZHP

§ 28.

— Władze ZHP stanowią:

1. Zjazd ZHP

2. Naczelna Rada ZHP

3. Centralna Komisja Rewizyjna

4. Naczelny Sąd Harcerski

— Władze Chorągwi

1. Zbiórka Chorągwi

2. Komenda Chorągwi

3. Komisja Rewizyjna Chorągwi

4. Chorągwiany Sąd Harcerski,(jeśli zostanie powołany)

— Władze Hufca

1. Walna Zbiórka Drużynowych Hufca

2. Komenda Hufca

§ 29

1. Najwyższą Władzą ZHP jest Zjazd ZHP. Podejmuje on decyzje o wszystkich najważniejszych sprawach stowarzyszenia. A w szczególności:

1/ Uchwala lub zmienia Statut ZHP

2/ Wybiera: Naczelnika ZHP, Przewodniczącego Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa, Naczelną Radę ZHP, Centralną Komisję Rewizyjną, Naczelny Sąd Harcerski.

3/ Ocenia pracę działających w okresie pomiędzy Zjazdami Władz ZHP (na podstawie opinii CKR udziela absolutorium Naczelnej Radzie)

4/ Decyduje o innych sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu.

2. Zjazd ZHP zwołuje Rada Naczelna nie rzadziej niż co trzy lata.

3. Zjazd może ponadto być zwołany na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Uchwały 1/3 Komend Chorągwi.

§ 30

1. W Zjeździe ZHP biorą udział delegaci wybrani w sposób określony ordynacją wyborczą.

2. Zjazd jest prawomocny w obecności co najmniej połowy upraw­nionych.

§ 31

1. Naczelna Rada ZHP jest najwyższą władzą ZHP pomiędzy zjaz­dami. Na czele Rady stoi Naczelnik ZHP. W skład Rady wchodzi Naczelnik ZHP, Przewodniczący Głównej Rady Przyjaciół Harcer­stwa oraz 28 członków wybieranych spośród instruktorów, działa­czy i wędrowników.

2. W szczególności Naczelna Rada ZHP:

1/ Tworzy podstawowe warunki do działania wspólnot drużyn, hufców i chorągwi

2/ Odpowiada za realizację uchwał Zjazdu

3/ Wybiera i odwołuje pomiędzy Zjazdami Naczelnika ZHP, Przewodniczącego RGPH, Z-ców Naczelnika ZHP.

4/ Uchwala regulaminy wewnętrzne ZHP, w szczególności regu­lamin wyborów

5/ Posiada prawo kooptacji 1/3 swych członków.

Naczelna Rada ZHP określa swoją strukturę organizacyjną i regula­min pracy.

§ 32

Dla zabezpieczenia bieżącej działalności naczelnych władz harcers­kich, kierowania i koordynacji pracy centralnych jednostek organiza­cyjnych i gospodarczych ZHP, organizacyjnego i finansowego zabez­pieczenia działalności Związku NR ZHP powołuje Biuro Związku zwane Główną Kwaterą ZHP.

§ 33

Organem doradczym i opiniodawczym NR ZHP jest Konwent

Komendantów Chorągwi. W skład Konwentu wchodzą komendanci Chorągwi, Przewodniczący Ogólnopolskich Ruchów Programowo- Metodycznych oraz Komendanci Centralnych Jednostek ZHP.

§ 34

1. Centralna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrol­nym ZHP.

2. CKR sprawuje kontrolę nad zgodnością działania władz ZHP ze Statutem i przepisami prawa oraz nad działalnością finansowo-gospodarczą.

3. CKR uchwala swój regulamin pracy oraz określa podstawowe zasady pracy Chorągwianych Komisji Rewizyjnych.

W skład CKR wchodzi 9 instruktorów lub działaczy.

§ 35

1. Naczelny Sąd Harcerski pełni rolę sądu koleżeńskiego dla członków ZHP.

2. NSH dokonuje wykładni Statutu ZHP.

3. NSH składa się z 7 instruktorów lub działaczy.

4. NSH uchwala swój regulamin pracy oraz określa podstawowe zasady pracy Sądów Chorągwianych.

§ 36

1. Najwyższą władzą chorągwi ZHP jest Zbiórka Chorągwi, pode­jmuje ona decyzje o wszystkich najważniejszych sprawach stowa­rzyszenia na terenie chorągwi w szczególności:

1 / Ocenia pracę działających w okresie pomiędzy zbiórkami władz chorągwi.

2/ Wybiera Komendanta Chorągwi, Przewodniczącego Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Komendę Chorągwi, Ko­misję Rewizyjną Chorągwi i Chorągwiany Sąd Harcerski.

3/ Decyduje o innych sprawach zastrzeżonych dla KCh.

2. Zbiórkę Chorągwi zwołuje Komendant Chorągwi nie rzadziej niż co rok. Zbiórka może ponadto być zwołana na wniosek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej lub uchwał 1/3 Komend Hufców.

§ 37

1. W Zbiórce Chorągwi biorą udział delegaci wybrani w sposób określony ordynacją wyborczą (Par. 47)

2. Zbiórka jest prawomocna w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Komenda Chorągwi jest najwyższą władzą Chorągwi pomiędzy zbiórkami. Na jej czele stoi Komendant Chorągwi. W skład KCh

. wchodzi Komendant Chorągwi, Przewodniczący Chorągwianej RPH i 4 — 10 osób wybranych spośród instruktorów, harcerzy starszych i działaczy.

2. Komenda Chorągwi w szczególności:

1/ Tworzy podstawowe warunki do działania wspólnot drużyn i hufców.

2/ Odpowiada za realizację uchwał zbiórki

3/ odpowiada za kształcenie kadry instruktorskiej

4/ odpowiada za prawidłową gospodarkę sprzętową i finansową

5/ wybiera i odwołuje — w okresie pomiędzy zbiórkami - Komendanta Chorągwi i Przewodniczącego Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

6/ Posiada prawo kooptacji 1/3 swych członków.

§ 39

Dla zabezpieczenia bieżącej działalności organizacyjno — gos­podarczej Komenda Chorągwi może powołać Biuro Komendy Chorą­gwi.

§ 40

Organem doradczym i opiniodawczym Komendy Chorągwi jest Konwent Komendantów Hufców. W skład Konwentu wchodzą Komendanci Hufców. Przewodniczący Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Przewodniczący Chorągwianych Ruchów Programowo- Metodycznych oraz Szefowie Chorągwianych Jednostek ZHP.

§ 41

1. Chorągwiana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Chorą­gwi.

2. CHKR sprawuje kontrolę nad zgodnością działania Komendy Chorągwi ze Statutem i przepisami prawa oraz nad działalnością finansowo — gospodarczą.

3. W skład CHKR wchodzi 5 instruktorów lub działaczy.

§ 42

1. Chorągwiany Sąd Harcerski pełni rolę sądu koleżeńskiego dla członków ZHP na terenie własnej Chorągwi.

2. CHSH składa się z 3 instruktorów lub działaczy.

§ 43

1. Najwyższą władzą hufca jest Walna Zbiórka Drużynowych, pode­jmuje ona decyzje o wszystkich najważniejszych sprawach Stowa­rzyszenia na terenie hufca.

W szczególności:

1/ Ocenia pracę w okresie pomiędzy zbiórkami Komendy Hufca 2/ Wybiera Komendanta Hufca, Przewodniczącego Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Komendę Hufca.

2. Walną zbiórkę drużynowych zwołuje Komendant Hufca nie rzadziej niż co rok. Zbiórka może być ponadto zwołana na wniosek 1/3 drużynowych Hufca.

3. W walnej zbiórce drużynowych biorą udział delegaci wybrani w sposób określony w ordynacji wyborczej (Par.46)

4. Zbiórka jest prawomocna w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 44

1. Komenda Hufca jest najwyższą władzą pomiędzy wszystkimi zbiórkami drużynowych. Na jej czele stoi Komendant Hufca. W skład Komendy Hufca wchodzi Komendant Hufca, Przewod­niczący Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, 3 — 5 osób wybranych spośród instruktorów, harcerzy starszych i działaczy.

2. Komenda Hufca tworzy warunki do realizacji podstawowych celów wspólnoty drużyn.

3. Dla zabezpieczenia bieżącej działalności wspólnoty drużyn Kome­nda Hufca może powołać Biuro Hufca.

4. Wybiera i odwołuje pomiędzy zbiórkami Komendanta Hufca, Przewodniczącego Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

5. Posiada prawo kooptacji 1 /3 swych członków.

ROZDZIAŁ VII

Ordynacja wyborcza

§ 45

1. Wszystkie władze pochodzą z demokratycznych wyborów.

2. Wyboru do władz można dokonywać nie tylko spośród delegatów.

§ 46

Władze Hufca

1. Delegatami Walnej Zbiórki Drużynowych Hufca są:

1 / Wszyscy drużynowi zuchowi, harcerscy, wędrowniczy.

2/ Delegaci drużyn wędrowniczych (każda drużyna wybiera 1 delegata)

3/ Delegaci Kręgów Instruktorskich (każdy krąg wybiera 1 dele­gata)

4/ Delegaci Kół KPH (każde Koło wybiera 1 delegata)

2. Walna Zbiórka Drużynowych Hufca w sposób tajny wybiera:

1/ Komendanta Hufca 2/ Komendę Hufca

3/ Przewodniczącego Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa 4/ Drużynowych delegatów na zbiórkę Chorągwi (co najmniej 3 drużynowych)

5/ 1 delegata wędrowników na zbiórkę Chorągwi

6/ 1 delegata spośród innych instruktorów Hufca.

§ 47

Władze Chorągwi

1. Delegatami na zbiórkę Chorągwi są:

1/ Drużynowi delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 2/ wędrownicy delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 3/ Instruktorzy delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 4/ Komendanci Hufców

5/ Przewodniczący Hufcowych Rad Przyjaciół Harcerstwa.

2. Zbiórka Chorągwi w sposób tajny wybiera:

1/ Komendanta Chorągwi 2/ Komendę Chorągwi 3/ Chorągwiany Sąd Harcerski 4/ Chorągwianą Komisję Rewizyjną

5/ Przewodniczącego Chorągwianej Rady Przyjaciół Harcerstwa

6/ Drużynowych delegatów na Zjazd ZHP 7/ 1 delegata wędrowników na Zjazd ZHP 8/ 1 delegata kadry instruktorskiej na Zjazd ZHP.

§ 48

Władze Naczelne

1. Delegatami Zjazdu są:

1 / Drużynowi delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 2/ wędrownicy delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 3/ Instruktorzy delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 4/ Komendanci Chorągwi

5/ Przewodniczący Chorągwianych Rad Przyjaciół Harcerstwa.

2. Zjazd ZHP w sposób tajny wybiera:

1/ Naczelnika ZHP 2/ Naczelną Radę ZHP 3/ Naczelny Sąd Harcerski 4/ Centralną Komisję Rewizyjną

5/ Przewodniczącego Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa.

§ 49

Propozycje osobowe na funkcje Naczelnika ZHP, Komendanta Chorągwi, Komendanta Hufca należy zgłosić na trzy dni przed zbiór­kami.

§ 50

1. W okresie kadencji istnieje możliwość kooptacji członków komend Hufców, Chorągwi i NR ZHP w ilości 1/3 stanu wybranego. Kooptacji dokonać może władza każdego stopnia.

2. W przypadkach braku możliwości kreowania władzy wymagane jest zwołanie walnych zbiórek lub Zjazdu.

§ 51

Przewodniczący rad przyjaciół każdego stopnia samodzielnie powo­łują członków rad przedstawiając ich składy do akceptującej władzy właściwego stopnia.

§ 52

Szczegółowy regulamin wyborczy uchwala Naczelna Rada ZHP.

ROZDZłAŁ VIII

Majątek i gospodarka

§ 53

Majątek ZHP stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki mająt­kowe, a w szczególności:

1. Składki członkowskie,

2. Nieruchomości i ruchomości,

3. Darowizny, zapisy i spadki,

4. Dochody własne,

5. Dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez administrację rządową i samorządową lub jedno­stki gospodarcze.

§ 54

Działalność gospodarcza i finansowa ZHP jest prowadzona na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

§ 55

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej ZHP określają obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin wewnętrzny ZHP.

§ 56

W razie rozwiązania lub likwidacji ZHP majątek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

ROZDZtAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 57

Naczelnik ZHP i komendant chorągwi jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w podległych im jednostkach.

§ 58

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd ZHP większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upraw­nionych.

2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzy­szeniem i rozwiązania ZHP podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów w obecności 3/4 delegatów.


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.