HR Numer I/2015 Numer specjalny - Kształcenie
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2015

Baden_powellNIEBA BŁĘKITNEGO, TROPÓW NIEZATARTYCH, ŚCIEŻEK NIEPOGMATWANYCH, PRZYJACIÓŁ SZCZERYCH I ODDANYCH, SPKOJU I POKOJU WSZYSTKIM BRACIOM SKAUTOM ŚWIATA, ŻYCZY REDAKCJA HR


Biedny Krzyż Harcerski, biedna Gwiazda Dawida...


Ekscesy użytkowników netu to już norma. Ktoś ostatnio użył dobrego określenia - zamiast Zderzacz hadronów, proponuje Zderzacz głupoty. Faktycznie, jeśli miarą możliwości współczesnej fizyki jest akcelerator w CERN-ie, to miarą intelektu jest akcelerator durnot popularnie zwany Facebookiem. Chcecie dowodu? Proszę bardzo - strona "polityka Peakoka Antylichwiarza". Linka nie podajemy, żeby nie popularyzować stronki. Ale ciekawi jesteśmy reakcji władz Organizacji Harcerskich na wykorzystanie symbolu Krzyża Harcerskiego i Gwiazdy Dawida. Bo że nie zareaguje Facebook, jesteśmy pewni.


PODSUMOWANIE KONFERENCJI INSTRUKTORSKIEJ O PRAWIE HARCERSKIM

Prawo harcerskie nie jest dogmatem

220 uczestników w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Gdańsk) to bilans konferencji, jakie zorganizowała w 2014 roku Rada Naczelna .
"Prawo harcerskie jako system wartości; tradycja i współczesność" - pod takim tytułem podjęliśmy dyskusję o prawie harcerskim, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnego brzmienia Prawa Harcerskiego, katalogu wartości, jakie ono odzwierciedla, wizji świata, którą chcemy kreować w XXI wieku w ZHP.
Prawo harcerskie nie jest dogmatem - to jeden z najważniejszych wniosków, jaki nasuwa się po tych konferencjach. Mamy świadomość, że obecne PH z drobnymi kosmetycznymi zmianami funkcjonuje od 1914 roku. I o ile decyzja jakich zmian mamy dokonać nie jest oczywista i jednoznaczna, to przekonanie, że zmiany są potrzebne, w zasadzie nie ulega wątpliwości.
Prawo Harcerskie to element harcerskiej tożsamości. Jego istnienie i stosowanie powinno płynąć z wnętrza organizacji, bez pomijania jego historycznych uwarunkowań. Jeśli jednak w danym momencie czujemy wewnątrz organizacji, że chcemy na nowo sformułować i zdefiniować jego zapisy, to nie ma żadnego powodu, który by nas przed tym powstrzymywał.
Prawo harcerskie to zbiór drogowskazów a nie kodeks
Sformułowania zawarte w Prawie Harcerskim mają pomóc ...


Podharcmistrz nie musi mieć kursu kierownika wypoczynku
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
- Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
- Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
- Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
- Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:
a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
- Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
- Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia odpowiedniego przeszkolenia, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
-Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

W NOWYM, 2015 ROKU .......
......w Noc Bożego Narodzenia
......w Noc Bożego Narodzenia

Panie Boże, Tato Kochany
Bardzo proszę o czas Świąt udany
Nie myślę tu jednak o legendach stu
Nie o Mikołaju z brodą z mego snu

Nie chodzi też o choinkę pięknie przystrojoną,
Ani o prezenty, które dumnie pod nią stoją
Niech każda buzia będzie uśmiechnięta i pełna humoru
Proszę Cię także serdecznie Panie
By życzenia Świąteczne, przy opłatku składane
Były szczere, czyste,  po prostu świąteczne, na zawsze zapamiętane
także wiedz Boże że modlę się w drodze
W drodze do Ciebie
Do Taty w niebie

I gdy tak sobie wolno wędruję
To najlepiej się w świecie czuję
Lecz nie zapominam o potrzebach ludzi
I pamiętając szczególnie o tym Święcie szczerozłotym
Bo zanim pierwsza gwiazdka zagości na niebie
Wszyscy zwrócimy się właśnie do Ciebie
Poprosimy o to wszystko raz jeszcze
Więc proszę spełnij Panie nasze życzenia

Dziś w Noc Bożego Narodzenia