Nasz Dziennik, 25 luty 2015 - Rota bez Boga ?

Nasz Dziennik, 25 luty 2015
Rota bez Boga?
Szefowie Związku Harcerstwa Polskiego opracowali treść nowego przyrzeczenia harcerskiego, gdzie nie będzie już odniesienia do Boga
Izabela Borańska-Chmielewska

Co prawda tradycyjne przyrzeczenie "służby Bogu i Polsce", jakie teraz składają członkowie ZHP, pozostałoby jako rota podstawowa. Ale miałaby też być dodana druga, alternatywna rota, gdzie harcerz przyrzekałby, że "będzie dążyć do Sprawiedliwości i Prawdy". Harcerze są zaniepokojeni i mówią o powrocie do praktyk z czasów PRL.

Monika Kubacka, rzecznik ZHP, przekonuje, że prace nad nową wersją roty wynikają z realizacji uchwały zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z grudnia 2013 roku. Powołany został specjalny Zespół ds. redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Prace zespołu zakończyły się na początku tego roku przedłożeniem nowej redakcji przysięgi, która będzie konsultowana ze wspólnotą instruktorską Związku, zaznacza Kubacka. Końcowa rekomendacja zostanie przedstawiona na zjeździe ZHP, który obradować będzie w 2017 roku.


HR Numer I/2015 Numer specjalny - Kształcenie
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2015

Baden_powellNIEBA BŁĘKITNEGO, TROPÓW NIEZATARTYCH, ŚCIEŻEK NIEPOGMATWANYCH, PRZYJACIÓŁ SZCZERYCH I ODDANYCH, SPKOJU I POKOJU WSZYSTKIM BRACIOM SKAUTOM ŚWIATA, ŻYCZY REDAKCJA HR


Biedny Krzyż Harcerski, biedna Gwiazda Dawida...


Ekscesy użytkowników netu to już norma. Ktoś ostatnio użył dobrego określenia - zamiast Zderzacz hadronów, proponuje Zderzacz głupoty. Faktycznie, jeśli miarą możliwości współczesnej fizyki jest akcelerator w CERN-ie, to miarą intelektu jest akcelerator durnot popularnie zwany Facebookiem. Chcecie dowodu? Proszę bardzo - strona "polityka Peakoka Antylichwiarza". Linka nie podajemy, żeby nie popularyzować stronki. Ale ciekawi jesteśmy reakcji władz Organizacji Harcerskich na wykorzystanie symbolu Krzyża Harcerskiego i Gwiazdy Dawida. Bo że nie zareaguje Facebook, jesteśmy pewni.


PODSUMOWANIE KONFERENCJI INSTRUKTORSKIEJ O PRAWIE HARCERSKIM

Prawo harcerskie nie jest dogmatem

220 uczestników w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Gdańsk) to bilans konferencji, jakie zorganizowała w 2014 roku Rada Naczelna .
"Prawo harcerskie jako system wartości; tradycja i współczesność" - pod takim tytułem podjęliśmy dyskusję o prawie harcerskim, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnego brzmienia Prawa Harcerskiego, katalogu wartości, jakie ono odzwierciedla, wizji świata, którą chcemy kreować w XXI wieku w ZHP.
Prawo harcerskie nie jest dogmatem - to jeden z najważniejszych wniosków, jaki nasuwa się po tych konferencjach. Mamy świadomość, że obecne PH z drobnymi kosmetycznymi zmianami funkcjonuje od 1914 roku. I o ile decyzja jakich zmian mamy dokonać nie jest oczywista i jednoznaczna, to przekonanie, że zmiany są potrzebne, w zasadzie nie ulega wątpliwości.
Prawo Harcerskie to element harcerskiej tożsamości. Jego istnienie i stosowanie powinno płynąć z wnętrza organizacji, bez pomijania jego historycznych uwarunkowań. Jeśli jednak w danym momencie czujemy wewnątrz organizacji, że chcemy na nowo sformułować i zdefiniować jego zapisy, to nie ma żadnego powodu, który by nas przed tym powstrzymywał.
Prawo harcerskie to zbiór drogowskazów a nie kodeks
Sformułowania zawarte w Prawie Harcerskim mają pomóc ...


Podharcmistrz nie musi mieć kursu kierownika wypoczynku
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
- Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
- Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
- Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
- Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:
a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
- Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
- Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia odpowiedniego przeszkolenia, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
-Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

W NOWYM, 2015 ROKU .......